Additional Info

  • Model: 3128-BP-6X139.7
  • Thông tin: Size : 14x7.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 0 PCD : 139.7 HOLE : 6
SIZE ET PCD HOLE
14 0 6X139.7 6
Sản phẩm liên quan: « 3129-EP-4X100 Y394-BP-4X100 »

Sản phẩm khác