Additional Info

  • Model: A4053-MS-4X114.3
  • Thông tin: Size : 14x6.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 0 PCD : 114.3 HOLE : 4
SIZE ET PCD HOLE
14 0 4X114.3 4
Sản phẩm liên quan: Y239_HB-P_8X100/114.3 »

Sản phẩm khác