Additional Info

  • Model: 229_SP_4x100
  • Thông tin: Size : 13x5.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 100 HOLE : 4
size ET PCD HOLE
13 35 4x100 4
Sản phẩm liên quan: Y347-CH-4X114.3 »

Sản phẩm khác