Additional Info

  • Model: DRC 52A

 Đặc điểm

– Hoa lấp vạn năng, chịu tải cao, chống cắt chém

– Sử dụng cho xe quân sự và bán quân sự

– Phù hợp với mọi địa hình phức tạp

Thống số kỹ thuật

I52A

Sản phẩm liên quan: « DRC 52L DRC 55DM »

Sản phẩm khác